Personuppgifts- och integritetspolicy PMR

Inledning

Denna policy ska tillämpas i situationer då PMR MobiltelefoniAktiebolaget och dess samarbetspartners (nedan ”PMR”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personuppgifter.

PMR MobiltelefoniAktiebolaget är ett bolag verksamt i kommunikationsbranschen. Verksamheten består i huvudsak av försäljning och leverans av kommunikation i form av IP-växlar, telefoner och tillbehör, operatörstjänster, utbildning och support.

Din personliga integritet är av högsta vikt för oss

Din personliga integritet är ytterst viktig för oss. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt strikta principer och alltid med stöd i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Begreppet personuppgift

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer eller personnummer.

Personuppgifter vi hanterar:

En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

Vi samlar i vissa fall in personuppgifter från dig när du:

 • Som privatperson ska teckna abonnemang hos någon av de operatörer vi har i vårt sortiment. Denna information finns på abonnemangsavtalet som du skriver under. Namn på personen kommer också att stå på det kvitto som vi lämnar för inköpet. Informationen ligger även till grund för framtida support av inköpta produkter och tjänster. Abonnemangsavtalet och kvittot är kopplat till vår bokföring och sparas därför i 7 år.
 • När ett företag ska upphandla ny kommunikationsplattform. Då kommer personuppgifter för kontaktperson och firmatecknare att lagras i våra system. Denna information är kopplad till de avtal som skrivs under. Dessutom kommer vi att hantera information om användarna på företaget i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter ligger till grund för uppsättning av de anknytningar som t ex ingår i en växelplattform och/eller abonnemangsavtal och faktura. Informationen ligger även till grund för framtida support av inköpta produkter och tjänster. Kunddata sparas under avtalstiden och ett år därefter. Avtal och faktura, följesedel eller kvitto sparas i 7 år.
 • När ett företag väljer att beställa en kommunikationsplattform eller enstaka abonnemang. Då kommer information om användare såsom namn, telefonnummer och e-postadress att sammanställas i en kunddatadokumentation. Denna dokumentation kommer sedan att vidaresändas till den växelleverantör och/eller operatör som ska leverera vald lösning. Dessa parter utgör Personuppgiftsbiträde. Dessa personuppgifter ligger till grund för uppsättning av de anknytningar som t ex ingår i en växelplattform och/eller abonnemangsavtal och faktura. Informationen ligger även till grund för framtida support av inköpta produkter och tjänster. Kunddata sparas under avtalstiden och ett år därefter. Avtal och faktura, följesedel eller kvitto sparas i 7 år.
 • Firmatecknares namn, telefonnummer, e-post och i vissa fall personnummer vid undertecknande av avtal. Operatörer och leverantörer kräver normalt denna information vid undertecknande av avtal. Information sparas under avtalstiden och ett år därefter. Avtal sparas i 7 år.
 • Namn på person som avhämtat en vara eller märkning av en leverans på följesedel och faktura i vårt affärssystem. Faktura, följesedel eller kvitto sparas i 7 år.
 • Användares namn och e-postadress samt inloggningsuppgifter för vår webbaserade beställningsportal. Detta sparas i vårt system så länge företaget är kund hos oss och användaren fortfarande är aktiv.
 • I epostkommunikation mellan medarbetare på PMR och kund eller support för leverantör eller operatör. Informationen ligger till grund för support av inköpta produkter och tjänster. Denna information gallras ut kontinuerligt.
 • I våra Företagscenter i Hässleholm, Kristianstad och Malmö sker kameraövervakning. Detta är en trygghetsåtgärd för våra medarbetare och kunder. Inspelad film lagras i 30 dagar och sedan raderas denna med automatik.

 De personuppgifter som kan hanteras av oss inkluderar:

 • Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • I vissa fall personnummer

 PMR kan ibland även komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De primära ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är:

 • Administration av de produkter och tjänster vi säljer där personuppgifter kan ingå.
 • Möjliggörande av köp av produkter och tjänster i våra butiker.
 • Möjliggörande av support för inköpta produkter och tjänster.
 • Kommunikation av produkt- och marknadsföringsinformation.

 Behandling av personuppgifter som inte görs i syfte att uppfylla något av ovanstående ändamål ska inte genomföras och undviks därför av PMR.

PMR behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Dina rättigheter

Du som kund, konsument eller företagskund med tillhörande användare på företag och vars personuppgifter vi kan komma att samla in för något av ovanstående ändamål har alltid rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter.

Vi är transparenta med vilka personuppgifter vi hanterar och på vilket sätt. Du har rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade.

Du kan närsomhelst begära att få bli ”bortglömd” av oss varefter vi inte längre kommer att hantera dina personuppgifter. Observera dock att det kan innebära att vi inte längre kan erbjuda våra tjänster till dig. Vidare har du som registrerad rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om behandlingen av de personuppgifter som finns hos PMR. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen enl. artikel 77 i Dataskyddsförordningen.

Överföring av dina personuppgifter

Den information som sparas hos PMR kan med iakttagande av gällande lagar och förordningar komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför PMR, i den utsträckning det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Detta kan vi vissa fall vara ett Personuppgiftsbiträde, t ex en operatör eller leverantör.

Besök på vår webbplats

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren i samband med t.ex. ifyllande av formulär, nedladdning av information.

Cookies och besökarstatistik

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att vår webbplats skall fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla support, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m

Allmänt om säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter till tredje part. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. PMR har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Personuppgiftsansvarig

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av PMR kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift:

”Personuppgiftsansvarig” PMR MobiltelefoniAktiebolaget

Björklundavägen 7A

281 33 Hässleholm

För frågor gällande personuppgifter och hanteringen kring dessa, kontakta personuppgiftsansvarig på nedan sätt:

E-post: gdpr@pmr.nu

 

In English